Ražotāju garantija

„Apple” 1 gada ierobežotā garantija

Ar šo garantijas sertifikātu Apple apstiprina, ka apņemas apmierināt patērētāju prasības, kas noteiktas patērētāju aizsardzības likumos vai noteikumos, attiecībā uz aparatūras bojājumiem, kas radušies materiālu vai ražošanas dēļ. Garantijas nosacījumi ir saskaņā ar tiesību aktiem valstī, kurā tika iegādāts produkts, un noteikumi ir interpretējami saskaņā ar šiem tiesību aktiem.


„Apple” garantijas pienākumi

Apple piešķir šai ierīce ar Apple preču zīmi garantiju, kas attiecas uz materiālu un ražošanas defektiem un ir spēkā vienu (1) gadu kopš brīža, kad Pircējs, kurš ir gala lietotājs, iegādājās produktu no mazumtirdzniecības vietas („Garantijas periods”). Ja notiek aparatūras kļūda un Garantijas periodā tiek iesniegta derīga prasība, Apple, pēc saviem ieskatiem un, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus, veic vienu no turpmāk minētajām darbībām:

 • novērš aparatūras kļūdu, nepieprasot par to samaksu, izmantojot jaunas vai saremontētas rezerves daļas;
 • nomaina produktu pret jaunu produktu, kas ir jauns vai izgatavots no jaunām vai funkcionējošām lietotām rezerves daļām un ir funkcionāli vismaz līdzvērtīgs oriģinālajam produktam; vai atlīdzina
 • produkta pirkuma cenu.
 • Apple var pieprasīt jums nomainīt bojātās detaļas ar jaunām vai remontētām lietotāja uzstādītām detaļām, un, tās nodrošinot, Apple ievēro savus garantijas pienākumus. Nomaiņas produkts vai detaļa, tostarp lietotāja uzstādīta detaļa, kas uzstādīta saskaņā ar Apple instrukcijām, saņem oriģinālā produkta atlikušo garantiju vai garantiju uz deviņdesmit (90) dienām kopš nomaiņas vai remonta datuma, atkarībā no tā, kurš periods ir ilgāks. Kad tiek nomainīts produkts vai tā detaļa, nomaiņas vienums kļūst par jūsu īpašumu, savukārt nomainītais vienums kļūst par Apple īpašumu. Detaļas, ko piešķīris Apple, lai izpildītu garantijas pienākumus, jāizmanto produktos, kuriem tika pieprasīts garantijas serviss. Kompensācijas piešķiršanas gadījumā produkts, par kuru tiek piešķirta kompensācija, ir jāatgriež Apple, un tas kļūs par Apple īpašumu.


  Garantijas servisa noteikumi

  Pirms garantijas servisa pieprasīšanas, lūdzu, apskatiet tiešsaistē pieejamos palīdzības materiālus, uz kuriem sniegtas atsauces iegādātā produkta dokumentācijā. Tomēr, ja pēc šo resursu izmantošanas jūsu produkts nefunkcionē pareizi un jūs esat iegādājies produktu Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, lūdzu, sazinieties ar veikala, kurā iegādājāties produktu, pārstāvi vai Apple pilnvarotos servisa sniedzējus (APSS) - to kontaktinformācija ir pieejama šajā garantijas sertifikātā vai mūsu mājas lapā. Sazinoties ar Apple pa tālruni, var tikt piemērota papildu maksa, atkarībā no jūsu atrašanās vietas. Zvanot Apple, aģents vai APSS palīdzēs jums noteikt, vai jūsu produktam ir nepieciešams serviss, un, ja serviss ir nepieciešams, jūs tiksiet informēts par to, kā Apple to nodrošinās. Jums arī palīdzēs atrisināt problēmas, kas izraisa jūsu produkta darbības traucējumus, kā arī jāievēro Apple garantijas procedūras. Ja meklējat palīdzību Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, Apple piedāvā garantijas servisu tikai pilnvarotu APSS atrašanās vietās un tikai garantijas periodā. Kopā ar bojāto Apple produktu jums jāiesniedz:
  1) garantijas sertifikāts un/vai oriģinālais rēķins vai cits pirkumu apliecinošs dokuments ar pirkuma datumu, rēķins vai čeka numurs, produkta cena, izplatītāja informācija un produkta sērijas numurs; 2) reģistrācijas informācija tādā veidā un apmērā, kādā to spējat sniegt. Iegūstot šo garantijas sertifikātu un/vai rēķinu vai citu pirkumu apliecinošu dokumentu, jūs apliecināt, ka esat izlasījis visu šajā garantijas sertifikātā ietverto informāciju. Ja notiek kļūda ar Apple Ipod/Isight produktiem un pamatota prasība ir iesniegta pēc simt astoņdesmit (180) dienām kopš pirkuma, var tikt pievienota sūtīšanas un/vai apstrādes maksa gadījumā, ja Apple veic remontu vai produkta nomaiņu.
  Servisa iespējas, detaļu pieejamība un atbildes laiks var atšķirties atkarībā no valsts, kurā serviss tiek pieprasīts. Servisa iespējas vienmēr var mainīties. Ja produktam nav iespējams serviss valstī, kurā serviss ir pieprasīts, jūs varat būt atbildīgi par sūtīšanas un apstrādes izmaksām. Ja vēlaties saņemt servisu valstī, kas nav valsts, kurā produkts tika iegādāts, jums jāievēro visi piemērojamie eksporta tiesību akti un noteikumi un jāuzņemas atbildība par visiem specifiskajiem pienākumiem. PVN un citiem saistītajiem nodokļiem un izmaksām. Starptautiska servisa gadījumā Apple var remontēt vai nomainīt bojātos produktus vai detaļas ar līdzvērtīgiem produktiem un detaļām, kas ir savietojami ar vietējiem standartiem. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, Apple var pirms garantijas servisa sniegšanas pieprasīt jums sniegt pirkumu apliecinošu dokumentu un/vai ievērot reģistrācijas prasības. Lūdzu, skatiet sniegto dokumentāciju, lai uzzinātu informāciju par tēmām, kas saistītas ar šī garantijas servisa vai cita garantijas servisa saņemšanu. Apple glabā un izmanto klientu informāciju saskaņā ar Apple klientu privātuma politiku, kas ir pieejama www.apple.com/legal/privacy.
  Kui Ja jūs uzglabājat produktā programmatūru, datus vai citu informāciju, jums būtu ieteicams periodiski izveidot dublējumkopijas produkta cietajā diskā vai citā datu glabāšanas vidē, lai aizsargātu jūsu saturu un piesardzības nolūkos pasargātu produktu no iespējamiem darbības traucējumiem. Pirms produkta nosūtīšanas garantijas servisam, jūsu pienākums ir izveidot atsevišķu satura dublējumkopiju un deaktivizēt visas drošības paroles. Pastāv iespēja, ka garantijas servisa laikā tiks dzēsts vai mainīts jūsu cietā diska saturs, un Apple un tā aģenti neuzņemas atbildību par programmu, datu vai citas datu nesējā esošās informācijas nozaudēšanu vai bojājumiem, kā arī jebkuras apkopjamā produkta daļas bojājumiem. Jūsu produkts tiks atgriezts jums tādā veidā, kā tas bija uzstādīts, kad tika oriģināli iegādāts, ar veiktiem piemērojamiem atjauninājumiem. Jūs esat atbildīgs par visu citu programmu, datu un paroļu atkārtotu instalēšanu vai uzstādīšanu. Programmu un lietotāja datu atjaunošana un atkārtota instalēšana netiek segta šajā ierobežotajā garantijā.


  Izņēmumi un ierobežojumi

  Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz Apple ražotām vai Apple pasūtījumā ražotām iekārtām, un to var identificēt ar Apple preču zīmi, tirdzniecības nosaukumu vai logo. Ierobežotā garantija neattiecas uz produktiem vai programmatūru, kas nav Apple ražojums, pat ja tie ir iepakoti vai pārdoti ar Apple aparatūru. Citi ražotāji, piegādātāji vai izdevēji var piedāvāt savas galalietotāju garantijas, taču Apple, tik lielā mērā, cik to pieļauj tiesību akti, piedāvā savus produktus ar principu „tādā stāvoklī, kādā tie ir”. Šī ierobežotā garantija neattiecas uz programmatūru ar Apple zīmola nosaukumu vai bez tā, ko izplata Apple (tostarp, taču ne tikai sistēmas programmatūra). Informāciju par jūsu programmatūras lietošanu skatiet licences nolīgumu, kas bija iekļauts programmatūras komplektācijā. Apple negarantē, ka produkta darbība būs netraucēta vai nevainojama. Apple neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies produkta lietošanas instrukciju neievērošanas rezultātā.

  Šī garantija neattiecas uz:

  • bojājumiem, kas radušies, lietojot produktu kopā ar citu ražotāju produktiem;
  • bojājumiem, kas radušies negadījumu, ļaunprātīgas izmantošanas, plūdu, ugunsgrēka, zemestrīces vai citu ārēju cēloņu rezultātā;
  • bojājumiem, kas radušies, lietojot produktu veidā, kas neatbilst Apple atļautajam vai paredzētajam izmantojumam;
  • bojājumiem, kas radušies, servisu (tostarp atjaunināšanu un paplašināšanu) veicot kādam, kas nav Apple pārstāvis vai Apple pilnvarotais servisa sniedzējs (APSS);
  • produktu vai detaļu, kas ir pārveidotas, lai mainītu funkcionalitāti vai lietošanas iespējas, bez Apple rakstveida atļaujas;
  • ja Apple sērijas numurs ir noņemts vai bojāts.

  Tādā mērā, cik to pieļauj tiesību akti, šī garantija un iepriekš aprakstītie aizsardzības līdzekļi izslēdz citus un ir spēkā citu rakstveida, likumā noteikto, tiešo vai netiešo garantiju, aizsardzības līdzekļu un nosacījumu vietā. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Apple īpaši noliedz visa veida garantijas, likumā noteiktas vai netiešas, tostarp, taču ne tikai, tirdzniecības garantijas, garantijas attiecībā uz atbilstību noteiktam mērķim un garantijas, kas aizsargā pret slēptām vai latentām kļūdām. Ja Apple nav likumīgi tiesīgs noliegt likumā noteiktas vai netiešās garantijas, tad tādā mērā, ciktāl to pieļauj tiesību akti, šādas garantijas ir ierobežotas līdz šajā dokumentā aprakstītās garantijas ilgumam, un remonta vai nomaiņas servisu noteiks Apple pēc saviem ieskatiem. Nevienam Apple tālākpārdevējam, aģentam vai darbiniekam nav tiesību mainīt, paplašināt vai atjaunināt šo garantiju. Ja kāds no nosacījumiem ir uzskatāms par nelikumīgu vai neīstenojamu, tas neietekmēs pārējo nosacījumu likumību vai īstenojamību.
  Izņemot tiktāl, cik aprakstīts šajā garantijā, un tiesību aktu pieļaujamajās robežās Apple neuzņemas atbildību par tiešiem, speciāliem, nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies garantiju vai to nosacījumu pārkāpumu rezultātā, vai arī saskaņā ar jebkuru citu juridisko teoriju, tostarp, taču ne tikai izmantojamības zaudēšanu, ieņēmumu zaudējumiem, prognozētas vai faktiskas peļņas zaudējumiem (tostarp līgumiskās peļņas), skaidras naudas izmantojamības zaudēšanu, prognozēto ietaupījumu zaudējumiem, uzņēmējdarbības zaudējumiem, nemateriāliem zaudējumiem, reputācijas zaudēšanu, datu zaudējumiem, jebkuras Apple produktos uzglabātās vai izmantotās programmas vai datu zaudējumiem vai bojājumiem, vai tiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, tostarp aprīkojuma vai īpašuma nomaiņu, atjaunošanu, programmēšanu, un nespēju saglabāt produktā uzglabāto datu konfidencialitāti. Iepriekš minētais ierobežojums neattiecas uz prasībām saistībā ar nāvi vai miesas bojājumiem, vai likumā noteikto atbildību par tīši un rupji neuzmanīgu rīcību un/vai nolaidību. Apple nespēj garantēt, ka spēs saremontēt vai nomainīt produktu saskaņā ar šo garantiju tādā veidā, ka programmas vai dati netiks apdraudēti vai nozaudēti.